Hilgrimsta

Del 9
Tarantell-del 3

Tilstades: Burdnakh og Oskar

Det heile startar med at vi får sjå korleis ein gjeng kjeltringar får utdelt ei skisse av ein raud drakefødd – litt etter ser vi det same biletet bli overlevert til ein offiser i vaktstyrka i byen.

Etter alt som skjedde med Stinky Pete og resten av den tvilsame baren, kom gruppa seg att ende til den vestre delen av byen. Dei bestemte å splitte seg, for å tiltrekkje seg mindre merksemd. Oskar og Burdnakh er éi delgruppe og sit nede i baren. Dei er obs på det som skjer rundt seg. Ein person kjem inn i vertshuset, ser dei to, og går like ut igjen. Oskar legg merke til det og han og Burdnakh gjeng ut bakdøra. Ein soldat får auge på dei i det han kjem ut av brakka si og ryggar diskre inn igjen. Eventyrarane bestemmer seg for å smyge seg unda mellom husa, og merkar fort at det er mykje folk i sving rundt om kring. Dei vert fort omringa av fleire soldatar og vel og bli med dei utan vanskar.
Dei møter ein offiser med namn Alvida Derah, ein alv. Ho vil vite kva som skjedde i baren aust i byen. Oskar og Burdnakh vel å fortelje alt og ho vert imponert over at dei har teke ut ein høgtståande mann i tyve-lauget, Stinky Pete. Ho vil ha slike krigarar dei med i krigen nordpå og gir dei ordre om å bli med neste rekruttpulje dagen etter. Oskar overtalar henne til å la vere å gje dei det magiske merket, men heller sende med dei eit dokument. I tillegg får han henne til å sendesende melding til Vivalti, Glanvar og Enna(når ho måtte kome) om at dei er på veg nordover – saman med eit liknande dokument O og B har fått.
Oskar spør ho ut om ringen, og ho kjenner til merket – ho har eit liknande, berre ein gyllen drake i staden for ein svart. I tillegg får O vite litt om kniven han har på seg.

O og B startar på turen nordover med ein gjeng (veldig) grøne rekruttar, og ein uerfaren kaptein. Dei kjem ikkje langt – for eit stykke over den utruleg lange brua vert dei overfalt av ei (kjempe)stor gruppe orkar, to store og to “vanlege”. Dei sistnemde var sjamanar av eit slag. Denne kampen vart skjebnesvanger for den tapre kapteinen, som overlevde opp til fleire runder(!) og ein av rekruttane som ikkje let seg skrema. B gjorde seg sjølv svært hurtig. Oskar forsøkte å skubbe ein av orkane over rekkverket, men fekk ikkje det til. B kjølte ned orkane fleire gongar og redda med det skinnet til dei andre rekruttane som sprang av gårde. B starta på retretten saman med O, då dei forstod at dette var håplaust. O var på nippet til å kaste seg sjølv i elva som einaste redningsveg, då han ikkje var rask nok til å stikke av – men det skjedde noko spesielt med dolken hans, og han prøvde å true orkane tilbake. Det gjekk ikkje.
Burdnakh kom på å skulle bere Oskar og springe tilbake mot byen. Og med alt hell gjekk det akkurat. Orkane trekte seg tilbake då dei var komne for nær byen.

View
Del 8
Tarantell del 2

Tilstades: Glanvar, Vivalti, Burdnakh og Oskar (NPC-modus)

Vivalti går ut av baren og byrjar å gå mot staden han blei sendt av barmannen. Burdnakh tek han att når han er komen rundt hushjørnet (for å ikkje bli sett av dei inne i baren), og Oskar, som aldri gjekk inn, slår straks følgje, han også. Dei utvekslar kva som blei sagt inne i baren. Barmannen hadde snakka på alltungemålet til Vivalti og på dragemålet til Burdnakh. Han hadde ein mistanke om at V. hadde mykje pengar på seg (han hadde trass alt sagt seg villeg til å betale den oppgjevne prisen på 10 gp for å få fjerna ei tatovering), og hadde difor gitt B. i oppgåve å knerte førstnemnde og kome attende med pengane.

Dei bestemmer seg for å halde fram med dobbeltspelet, og late som om B. faktisk gjennomfører jobben. Han får 10 gp av V. som han skal gå attende til baren med, men dei vil bruke realistisk med tid på “jobben”, så dei går først til staden V. hadde fått skildra. Dei finn staden, som ligg i eit smug borte ved bymuren på austsida av byen, nokre kvartal unna. Vivalti kler seg ut som barmannen, og går inn i smuget. Oskar held vakt på gata ved bymuren, og Burdnakh snik seg etter Vivalti, men passar på å halde god nok avstand til å kun halde eit auge med situasjonen utan å bli oppdaga av eventuelle personar V. treff på.

Inne i smuget, rundt eit hjørne, står det to menn utanfor ei dør og driv dank. Dei dreg kjensel på han dei trur er arbeidsgjevaren deira. Vivalti spelar rolla si godt, og prøver å lure informasjon ut av dei om kva slags bedrift dei har med å gjere. Han endar opp med å gi begge to sparken, noko dei ikkje forstår seg på. V. held maska og går derifrå.

Samstundes kjem Glanvar køyrande med eselvogna si, og stoppar utanfor baren. Han går inn og forhandlar med barmannen, som heiter Stinky Pete, om drikkevarene han har på vogna. Han går ut att, og på gata ser han tre personar kome gåande: ein dverg, ein dragefødd og Stinky Pete sjølv. Han forstår no ingenting, og det tek ein del overbevising frå Vivalti og dei to andre før han, i alle fall halvvegs, godtek at det er noko kjent ved denne nye Stinky Pete-n. Gruppa forklarer kva som no er planen: Burdnakh skal gå inn til Stinky Pete og levere pengane, men ikkje før Vivalti har klart å snike seg inn bakvegen i huset og er klar til å hjelpe om noko skulle gå gale. Oskar og Glanvar skal stå klare utanfor hovudinngangen.

Vivalti finn eit smug og viser sine ninjakunstar ved å hoppe baklengs salto (eller noko slikt) opp til eit vindauge i andre etasje. Han er i eit finare soverom/kontor, og ser ein pult med skrivesaker, litt stæsj på veggane og ei stor seng. Han er framleis “Stinky Pete”, og går ut i gangen og finn straks ei trapp som går ned til kjøkenet bak baren.

Etter nokre minutt går Burdnakh inn og finn Stinky Pete i baren. Når han legg 10 gp på disken spør straks SP om kvar resten av pengane er. Burdnakh hadde ikkje tenkt så langt, og byrjer å improvisere. Han spelar tøff, og seier at det var slett ikkje ein så lett jobb som det blei førespegla. I smuget der han tok att offeret hadde det vore to andre menn som hadde blanda seg, og B. hadde blitt nøydd til å drepe alle tre. SP er overraska og tydeleg irritert når han høyrer dette, og seier at det var hans menn, og at det var slett ikkje nødvendig å drepe dei. B. står på sitt, men brått høyrer dei stemma til ein av dei to karane i smuget (Vivalti som imiterer stemma) frå kjøkenet. Det tek ikkje mange sekunda før SP forstår at noko ikkje er som det skal, og han ropar til to som sit ved eit bord om å drepe den dragefødde.

B. ryggar bort frå baren mot døra og pustar flammar mot dei to. Vivalti kjem ut frå kjøkenet og tek opp kampen med Stinky Pete. Oskar og Glanvar kjem springande inn, men ikkje før Burdnakh er blitt hardt såra av motangrepet og blir liggjande. Glanvar er stadig forvirra over at Stinky Pete er i kamp med seg sjølv bak baren. Ting betrar seg snart, og dei to hjelparane vert straks overmanna, men SP stikk seg ut på kjøkenet, og dei høyrer ein lem verte opna og lukka. B. kjem til seg sjølv att i tide til å bli med Vivalti og Oskar for å finne ut kvar SP har stukke av. Glanvar bestemmer seg for å sløkke flammar og rydde opp etter kampen for å ikkje tiltrekke seg merksemd frå gata.

Dei tre andre finn straks ein kjellarlem som fører ned i ein mørk tunnel. Trass mørkret spring Burdnakh først og ser snart SP eit stykke framføre seg springe med ein fakkel og rope etter hjelp. B. skyt flammekuler etter han og treff med ei og anna. SP blir meir sårbar i det han kjem til ein stad med vatn der han må hoppe frå stein til stein for å kome seg over.

Det tek ikkje veldig lang tid før V. og B. høyrer rasling av våpen og rustning og rop frå det som må vere SP sine menn lengre inne i mørkret. B. er oppsett på å bli kvitt vitner, og dermed at SP må døy, men etter kort tid må dei byrje å dukke unna piler frå banden på andre sida av vatnet. Dei høyrer stadig fleire menn kome springande, og forstår at dei straks må stikke av for å kunne overleve. Med nokre lukketreff går endeleg SP i bakken (etter å ha tåla frykteleg mykje), men ein av karane hans hoppar over på steinen der han ligg og får stabilisert han. Vivalti snur seg og spring, men Burdnakh får ein siste ide: han skyt eit knippe magiske prosjektil på den skadde mannen, og høyrer sinte rop frå fienden i det han forstår at han har lukkast i å knerte leiaren deira.

På nokre få minutt rekk gruppa å kome seg ut ifrå baren. Vivalti, Oskar og Glanvar tek med seg det dei kunne bere frå baren og dei to drepne folka i hovudetasjen. Burdnakh brukar magisk fart for å springe opp i overetasjen for å sjekke ut rommet Vivalti hadde fortalt om. Han plukkar med seg tinga frå veggane, litt frå nattbordet og papir og bøker frå skrivepulten før han hoppar ut vindauget og møter dei andre på gata. Dei kjem seg alle unna og attende til vertshuset.

(WOW, det blei eit sjukt langt referat)

View
Del 7
Tarantell-del 1

Vivalti og Enna er på god veg til storbyen Tarantell. Dei skil lag eit stykke unda. Szargholatt og Oskar når igjen Vivalti(etter å ha funne ein lapp i Klingby) like før han er framme ved bymuren.
Dei må stille seg i kø for å kome inn – militæret rekruterar nye medlammar og saumfarar alle tilreisande. Dei får vite at det er uro i nord, at eit kongerike truar med krig. Framom i køa er eit bondepar som begge blir tvungne til teneste, sjølv om dei har barn heime på garden sin. Vivalti har gjort dette før og manar fram merke på både seg sjølv og dei to følgjesveinane. Dei får utdelt brakkenummer – då dei mangla det frå før.
Etter å ha kome inn i byen, finn dei seg eit vertshus. Oskar snakkar med nokre dvergar frå Malmir og er letta over å høyre at alt står bra til der.
Dei utforskar byen neste dag og deler seg. Oskar spør ein forhandlar om ringen har har med seg, utan hell. Szargholatt ser seg om etter arbeid for gjenge, og får eit tilbod frå ein forhandlar om nokre soppar som må plukkast. Vivalti vil prøve å finne ein måte å fjerne merket til Enna på. Dei vil gå til den lumske delen av byen og forhøyre seg. Vivalti er forkledd som ein annan. Dei tre finn ein brun bar med tvilsame typar i. Oskar ventar utanfor, og Vivalti + Szargholatt let som dei ikkje kjenner kvarandre då dei går inn. Szargholatt og Vivalti snakkar med bartenderen kvar sin gong. Vivalti finn ut at der finnst ein måte å fjerne merket på, og blir sendt til ein plass. Szargholatt spør etter arbeid men må vise seg verdig fyrst – han må følgje etter ein tilfeldig person (Vivalti) og drepe han. Vivalti dreg av gårde, Szargholatt Burdnak følgjande etter. Oskar får teikn om å ikkje kome etter dei med ein gong.

View
Del 6
Jurassic Park

Enna og Vivalti finner ut at Klingby er kjedelig og lite gjestfri (les: Enna er ettersøkt for tyveri av ring), og legger ut på vandring mot hovedstaden. Før avgang passer Enna på å diskret kvitte seg med ringen i en landhandlers kurv.

Rikets veier er dårlig beskyttet og voktet.

Først blir de angrepet av rotter. Så blir de antastet av ryttere som brutalt rekrutterer Enna inn i hæren ved å magisk brennmerke hånden hennes (noe Vivalti naturligvis klarer å snakke seg ut av).

Og så blir stakkars Vivalti nesten lemlestet og drept av øgler, mens Enna heroisk løper unna. Heldigvis er hellet med våre helter, og de klarer overvinne beistene.

Enna får seg et kjeledyr når hun adopterer en baby-øgle. Vivalti er ikke fornøyd over dette, da den sist prøvde å spise ansiktet hans.

View
Del 5
Kyllingen

Enna er ute på jakt da hun hører et stort og forferdelig brøl komme fra et sted foran seg i skogen. Hun klatrer opp i et tre for å prøve og se hva det kan være som lager lyden og får øye på en kylling, en rødhåret dverg og en mørkhåret mann løpende etter hverandre. De tre begynner etterhvert å løpe i ring og Enna drar frem buen sin og skyter kyllingen for å hjelpe dem i jakten. Dvergen knekker sammen i krampegråt over den døde kyllingen. Mannen oppdager Enna og hun faller ut av treet i det hun prøver å hoppe elegant ned.

De to mennene hadde også hørt det skumle brølet. Det viste seg også at kyllingen hadde vært som en hund for dvergen og at den nå dessverre var død. Etter mye gråt og noen unnskyldninger senere bestemmer de tre seg for å komme seg til byen Klingby. De befinner seg omtrent en halv dagsmarsj unna og ingen ville utforske det skumle brølet noe videre så det er likegreit å komme seg av gårde. Dvergen viser seg å hete Glanvar Darten og mannen viser seg å være den superberømte trubaduren Vivalti (Nikolai).

Klingby er en veldig fin by for de fleste men litt mindre fin for tyver skal det vise seg. Da de kommer frem til Klingby setter Glanvar igjen eselet sitt utenfor bymuren. De går rett til nærmeste vertshuset hvor Enna spanderer en forsoningsdrink på Glanvar. I det de skal få seg noe å drikke er det en annen trubadur som presenterer seg som den berømte trubaduren Vivalti. Ikke bare utgir han seg for å være en annen person han gjør det dårlig også. Vivalti utfordrer “Vivalti” og viser hvordan det skal gjøres. Det hele ender med en kjempekonsert! Folk strømmer til fra gaten utenfor og det blir trangt i den lille baren. I alt kaoset i baren er det heldigvis ingen som legger merke til at noen pengepunger glatt forsvinner der de henger og dingler fulle av mynter og annet stæsj. Enna derimot blir litt rikere. I den ene finner hun en ring…

Enna spanderer overnatting på Glanvar noe som blir litt kleint da de våkner opp i samme seng dagen etterpå. Hva var egentlig i den ølen? Enna går ned i baren hvor hun finner Vivalti. De spiser pannekaker. Plutselig kommer Glanvar springende ned trappen og ut døren mens han roper: "eggeeeeeet! I det Glanvar forsvinner ut døra hører Vivalti og Enna mange rop utenfor: “Tyv!” “Tyv!” “Fang tyven!” “Ringen!”

Glanvar blir tatt til fange og forhørt av fangevokterne. Til slutt blir historien hans sjekket. De sjekker vogna hans og finner mange tønner med alkoholholdig drikke og egget hans. Samtidig kommer Vivalti bort og prøver å finne ut hva som skjer. Han signerer noen autografer til noen av vokterne som var på konserten dagen før. Enna kommer frem fra skyggene og alle drar ned til vognene som er utenfor bymuren. Der tar de seg noe godt å drikke og festen er igang…igjen…kl. 9 om morgenen…

View
Del 4

Etter ein heidundranes fest den føregåande natta, vaknar Vivalti opp i baren med noko bakrus. I enden av bardisken ligg ordføraren å søv. Burdnakh kjem ned frå soverommet etter litt. Etter litt oppkvikkande høgg og godt inne i frukosten brasar det ein dverg med namn Oskar(Eivind) inn i baren. Han er svært trugande mot Burdnakh og vil ha han til å svare for noko som har blitt gjort. Oskar spør blant anna om nokon av dei kjenner til ei gruppe magikarar med svarte kapper som han har jakta på det siste året. Han viser i tillegg fram ein grøn jadering med ein svart drake på, men det ringer ei bjelle verken hjå Vivalti eller Burdnakh. Vivalti får overtalt Berg om å setje drikken og maten på reikninga til den andre musikanten. Ordføraren kjenner igjen merket på ringen men er for fyllesjuk til å kome på noko, og går difor å legg seg.
Ute på gata kjem Burdnakh i snakk med den lokale trollmannen, som seier at alle urteleveransane hans har forsvunne på vegen opp til Silvernman Hafi 1. Vivalti og Burdnakh finn ut at dei vil etterforske saka og når så vidt tak i lagerarbeidaren Bjørn som er på veg ut av gruvebyen med malm. Han vil gjerne ha med seg livvakter på turen. I mangel på fleire leietrådar i si eiga leiting ber Oskar om å få bli med.
Følgjet kjem etter kvart til ein leirplass med eit brennande bål men ingen folk. Burdnakh oppdagar ein bogespiss som stikk opp frå ei busk. Etter å ha påpeikt dette for resten spør ei stemme kva dei gjer her. Det er druidealven Aranis Eryn. Han let gruppa få sitje ned å lage mat, og kjem også sjølv og slår seg ned. Han fortel at han leitar etter teikn på ei mørk kraft som har kome fram i skogane den siste tida. Oskar spør han ut om kappekledde folk og prøver å kaste til han ringen, men Aranis fomlar fêlt og ringen forsvinn i graset. Alle er med å leitar, den eine dårligare enn den førre, før Vivalti får nok og går bort å plukkar opp ringen. Med mistanke om ein samanheng mellom leveranseforsvinningane og den vondskapen som har dukka opp, blir Aranis med vidare. Burdnakh kjem på ein plan for å lokke til seg eventuelle overfallsmenn, og alle bidreg på sin måte for gjennomføringa.
Vidare på veg til Klingby, blir dei til slutt angripne av ein gjeng med goblinar. Den årvakne Aranis oppdagar nokre goblinar i eit tre, og får angripe fyrst. Etter dette går alle inn i kamp. Både Bjørn og Oskar vert råka av piler, og Bjørn segnar om. Aramis, Vivalti og Burdnakh drep resten av vettane i trea, medan Oskar hoppar ned frå vogna og rustar seg for nærkamp. Allereie skada går Oskar i bakken etter at to goblinar går til åtak på han med sverd(?). Aranis hiv seg rundt og helbredar dvergen til fullt liv igjen. Med fullt liv igjen og oppmuntrande ord frå Vivalti (“Kom igjen no, ikkje ver ei pyse!”), bankar Oskar sund den eina av dei to goblinane. Burdnakh skyt også ned ein fasan.
Brått dukkar tidenes deiligaste dame(menneske) opp og angrip Aranis frå sida, og skadar han valdsamt. I tillegg kjem det ein stor og fryktelig stygg goblinkaptein som stikk etter Vivalti og høgg etter Oskar. Deretter skjedde mykje på ein gong. Bjørn vaknar opp og slyng ein stein i hovudet på dama, som Burdnakh også set fyr på og Aranis prøvar å forgifte, Vivalti fortel ein genial vits til den store goblinen som brest ut i latter på bakken, noko som opnar for at Oskar og Burdnakh kan gjere ende på den siste vanlege goblinen.
Etter dette spring dama av gårde inn i skogen, Aranis skyt etter men bommar. Burdnakh derimot tek henne igjen og drep henne i flukta. Med goblinkapteinen ute av stand til å gjere noko får Oskar inn to treff som er nok til å få han i bakken.
Gruppa samlar inn verdisaker frå lika; noko gull som dei fordeler mellom seg, ei ringbrynje, og våpena til fienden. Blir lagt i vogna. Bjørn tek ein boge, eit skjold og nokre piler.

Aranis Eryn
Oskar Quartz
Szargholatt Burdnakh (Ole Mathis)
Vivalti (Nikolai)

View
Del 3

Tidleg på morgonen neste dag står Enna opp og møter Skarsnikk som er på veg ut i skogen for å jakte. Ho ber verten i vertshuset, ein stor mann ved namn Berg, om å seie ifrå til Burdnakh at han må leggje att beskjed om han reiser frå landsbyen.

Nokre timar etter kjem Burdnakh ned frå rommet sitt og bestiller frukost, og han får beskjeden. På det eine bordet ligg det ein dverg og søv ut rusen, og ved det andre sit trubaduren Vivalti, som underheldt i baren i natt. Burdnakh set seg ved det bordet, og kjem i snakk med Vivalti, som er nokså bakfull, og som aldri har sett nokon som Burdnakh før. Han bestiller noko for å kvikne til i baren, og får servert eit ufyseleg brygg som inneheld høgg og ymse hemmelege indigriensar. Etter å ha sett korleis Vivalti først spyr etter første slurk, og så kviknar til ved den neste, så kjøper Burdnakh ei perle med høgg frå Berg til å ha i urtepungen sin.

Ordføraren sender bod etter Burdnakh, og gir han jobben med å spore opp ei handelsvogn med ein alv og ein dverg som skulle vore der for nokre dagar sidan. Det høyrest ut som dei same som Enna sat på med tidlegare. Burdnakh får med seg Vivalti på oppgåva, og legg i veg sørover.

Etter nokre timar kjem dei til ein klosterruin der dei høyrer stemmer. I eit forsøk på å snike seg nærmare, vert dei oppdaga, og ut kjem fire menn som krev betaling for ferdsel i “deira” skog: 10 gp per person. Ein femte mann prøver å snike seg rundt Burdnakh og Vivalti, men klarer ikkje å halde seg skjult.

Vivalti klarer å ordne 50% rabatt for seg ved å framføre ein song. Burdnakh tilbyr sine tenester i staden for å betale. Vivalti føreslår at Burdnakh kan hjelpe med å brygge godt alkohol, og bandittane går med på å la han få prøve. Ved å bruke urtekunnskapane sine klarer Burdnakh å mildne smaken på sterkølet som dei lagar, og bandittane er godt nøgde, sjølv om dei framleis krever noko betaling. Men ølsmaking og god underhaldning frå Vivalti gjer at alle dei fem vert skjenka så fulle at dei sovnar. Burdnakh og Vivalti tek alle våpena deira, i tillegg til pengane og andre verdisaker som ligg i ruinen, før Burdnakh tilset høgg i det gjenverande ølet og dei går derifrå.

I kveldinga kjem dei over ein ensam kobolt som prøver å lure dei til å tru at dei er omringa. Burdnakh finn ut at han lyg, og at han eigentleg har blitt forlatt av gruppa si. Han virkar ikkje interessert i noko hjelp, så dei forlet han der og går vidare.

Neste dag finn dei dvergen og alven med den sakna vogna, som har fått øydelagt eine hjulet. Læreguten som sat på hadde visst forlate dei og gått vidare på eiga hand. Burdnakh og Vivalti hjelper til med å reparere vogna, og sit på nord att til Silvern man Hafi 1. Ordføraren, Fleir, betalar dei begge for jobben, og gir dei i oppdrag å reise til klosteret att for å arrestere bandittane. Burdnakh sel unna mesteparten av det han tok frå bandittane før han går til vertshuset for kvelden. Der er Vivalti godt i gong med “trubadurbattle” mot ein meir erfaren trubadur. Han klarer nesten å vinne, men blir slått til slutt. Kvelden vert avslutta(og natta innleia) med at dei to jammar ilag, og dei held det gåande utover natta til stor jubel frå landsbyfolket som er i baren.

(Szargholatt) Burdnakh
Vivalti (Nikolai)

View
Del 2

I Klingby får Enna skyss med ein dverg og ein alv som reiser nordover mot gruvelandsbyen Silvern man Hafi 1 med hest og kjerre. Omlag halvvegs høyrer dei lydar litt lengre framme på vegen. Det viser seg å vere ein middelaldrande mann og ein gut som er i kamp med ein stor bjørn. Før Enna når fram til dei kjem det ein flamme skytande frå skogen på motsett side av vegen. Den treff bjørnen, og skadar han stygt. I raseri slår han omkring seg og flenger opp ryggen til guten før han legg i veg mot der flammen kom frå. Enna skyt bjørnen, som brøler og dett saman.

Ho finn han liggande over ein dragefødd som ser alvorleg skada ut. Den dragefødde presenterer seg som Szargholatt Burdnakh etter at ho har hjelpt han opp. Mannen, Skarsnikk, fortel at bjørnen hadde kome seg laus frå fella på grunn av den ubrukelege læreguten, og takkar Enna og Burdnakh for hjelpa. Guten, som er stygt skadd, får sparken som læregut, og sit på med vogna vidare, medan Enna blir att med Skarsnikk og Burdnakh, og dei flår bjørnen og tok noko av kjøtet som mat.

Dei tre går deretter nordover. Skarsnikk viser vegen, men gjer ein dårleg jobb, så det tek lengre tid enn det skulle å kome seg til Silvern man Hafi 1. Ei natt vert leiren deira angripen av to ulvar, som følgjet tek livet av. Skarsnikk flår dei, og har dermed tre pelsar, og er godt nøgd.

Omsider kjem dei fram. Skarsnikk lovar å gi delar av inntekta frå pelsane som takk for hjelpa(Burdnakh takkar nei, og seier dei to kan dele), men stikk til skogs medan Enna og Burdnakh hjelper Bjørn med å lesse varer i lagerhuset.

Før dei tek kvelden snakkar dei med ordføraren, og får vite at ei av gruvene er stengd på grunn av det som mest truleg er store edderkoppar. Ingen som har gått inn der har kome attende. Det vert lova ei god betaling til den som kan ordne opp, men Burdnakh og Enna vel å utsette det etter å ha vurdert sine noverande evner i strid.

(Szargholatt) Burdnakh
Kristina (fyll inn namn)

View
Klosteret
Gjenoppstanden

Del 1:
Enna våknet opp i eit kloster i byen Tarantella etter å ha blitt alvorlig skada då ho prøvde å stjele eit stort vegg maleri. Sidan ho ikkje klare å løfte bilete med ramme, falt det over ho å skada ho alvorligt. Sidan ho teknisk sett ikkje fekk stjelt noko så fekk ho behalde høgre handa si, men vart bren merka på venstre skulder med tyv merke.

For å vende om på livet sitt tok Enna arbeid med ein omreisande handelsman som kalla seg Greven, saman med ein halving (namn) og ein stor sjeggete mann (namn). Dei skal møtest ved soloppgang dagen etter for avreise. Halvingen stjal penge taska til (namn1) ved første å anledning. (namn1) leita etter halvinger rundt i byen, ho er blant anna innom halving vertshuse, men der bor berre ein alv ved same namne som halvingen. Til slutt klarer (namn1) å finne han og stikker han ned, for så å ta til bake sin eigen pong med halvingen sin pong i rente. vaktane trakk tyven/halvingen med seg etter beina i søla. (namn1) tok inn på eit vertshus og sov natta igjenom. og vokner ved sol oppgang for å oppdage at halvingen sin pong er blit stjålet om natta.

(harald)
Kristina (fyll inn namn)

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.